Önemli Bilgiler

AYLIK BAKIM İLE YILLIK PERİYODİK KONTROLÜN FARKI NEDİR?

Aylık Bakım: Asansörün tüm fonksiyonlarının çalışır ve aktif durumda olması için TSE HYB belgesine sahip yetkinliği mevcut firmalar tarafından her ay yapılması gerekli işlemlerdir.

Yıllık Periyodik Kontrol: Asansörün ve kullanıcıların güvenliğinin sağlanması açısından uygun şekilde çalıştığının tespiti için yılda en az bir kere bina sorumlusu tarafından Belediyenin sözleşmeli A tipi muayene kuruluşuna yaptırılacak işlemdir.

Her iki işleminde esas amacı kullanıcıların can/mal güvenliği için yapılması gerekmektedir.

Her iki işlemin masrafları da bina sorumluları tarafından karşılanması gerekmektedir.

 

• AYLIK BAKIM ve YILLIK PERİYODİK KONTROL İŞLEMLERİNİN YASAL DAYANAĞI NEDİR?

24.06.2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği”

 

• YILLIK KONTROL ÜCRETİNİN YASAL DAYANAĞI NEDİR ve ÜCRETLER KİME ÖDENİR?

24.06.2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ile Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Ba­kanlığından tarafından 15.07.2015 tarihli 29417 sayılı Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilen­dirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24)

Ücret, binanızın bağlı bulunduğu belediyenin yetkilendirdiği A tipi muayene kuru­luşuna ödenir.

 

• YILLIK KONTROL ÜCRETİNİ KİMLER BELİRLER?

Ücretler her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilir.

 

• BİNANIN İSKÂN/RUHSATI YOK, ASANSÖRE YILLIK PERİYODİK KONTROL YAPTIRILMALI MIDIR?

Asansörün yıllık periyodik kontrolünün yapılması için çalışır olması yeterlidir. İlgili Belediye sınırları içerisinde yer alan tüm asansörlerin kontrolleri A Tipi muayene kuruluşu tarafından gerçekleştirilmelidir.

Asansörde tespit edilen uygunsuzluk varsa giderildikten sonra tes­cil işlemi için muayene raporu ile birlikte belediye ye ilgili birimine başvurulmalıdır.

 

 

• ASANSÖRÜN AYLIK BAKIMINI YAPTIRMAK ZORUNLU MUDUR?

 24.06.2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ne göre, asansör­lere TSE HYB belgesine sahip yetkinliği mevcut yetkili firma tarafından her ay düzenli olarak bakım yapılması zorunludur ve bakım sözleşmesi yazılı ve imzalı olmalıdır.

 

 

• ASANSÖRÜN YILLIK PERİYODİK KONTROLÜNÜ HER YIL YAPTIRMAK ZORUNLU MUDUR?

24.06.2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ne göre, binanızın bağlı bulunduğu belediyenin yetkilendirdiği A tipi muayene kuru­luşuna her yıl asansörün yıllık periyodik kontrolünün yaptırılması zorunludur.

 

• ASANSÖRÜN YILLIK PERİYODİK KONTROLÜNÜ YAPTIRMAK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Asansörün Yıllık Periyodik kontrolü, binanızın bağlı bulunduğu belediyenin yetkilendirdiği A tipi muayene kuru­luşuna yazılı veya sözlü başvuru yapılmalıdır.

Yıllık periyodik kontrollerin yaptırılması bina yöneticisinin sorumluluğundadır.

 

• ASANSÖRÜN PERİYODİK KONTROLÜ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

A Tipi Muayene kuruluşuna başvuru yapılarak randevü günü alınır ve randevü günü öncesi bakım firması ile irtibata geçilerek kontrole nezaret etmesi sağlanmalıdır.

Kontrol sonrasında asansörün genel durumunu belirtir bilgi etiketi(kırmızı, sarı, mavi, yeşil) kabin içerisine ve bina giriş katına görülebilir bir yere iliştirilmelidir.

 

 

 

• YILLIK PERİYODİK KONTROLDEN SONRA NE YAPIMALIDIR?

Asansörün yıllık periyodik kontrolü sonrasında bilgi etiketi(kırmızı, sarı) ise asansörde tespit edilen uygunsuzluklar giderilene kadar(kırmızı etiket için 30 gün, sarı etiket için 60 gün) asansörün çalışması ve çalıştırılmasına bina sorumlusu tarafından müsaade edilmemelidir.

Asansörün yıllık periyodik kontrolü sonrasında bilgi etiketi(mavi) ise asansörde tespit edilen uygunsuzluklar giderilene kadar(1 yıl içerisinde) asansörün kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Asansörün yıllık periyodik kontrolü sonrasında bilgi etiketi(yeşil) ise asansörün kullanılması uygundur.

 

• ASANSÖRE KIRMIZI ETİKET İLİŞTİRİLMİŞ İSE NE YAPILMALIDIR?

Asansörde tespit edilen ve can/mal güvenliği açısından uygunsuz bulunan kusurlar 30 gün içerisinde giderilerek A Tipi muayene kuru­luşuna yazılı veya sözlü tekrar başvuru yapılmalıdır. Takip Muayenesi sonucu eksikler giderilmiş ise asansöre mavi veya yeşil bilgi etiketi iliştirilmesi sağlanmalıdır.

 

• ASANSÖRE KIRMIZI ETİKET İLİŞTİRİLMİŞ ve 30 GÜN İÇERİSİNDE UYGUNSUZLUKLAR GİDERİLMEMİŞ İSE NE OLUR?

Asansörde tespit edilen uygunsuzluklar 30 gün içerisinde giderilmediği takdirde Belediye yetkilileri asansörü mühürleyecektir. Asansörde tespit edilen uygunsuzluklar giderilene kadar asansör mühürlü kalacaktır. Uygunsuzluk giderilmesi için belediyeye yazılı başvurularak mühür açma tutanağı düzenlenmesi ve akabinde tespit edilen uygunsuzluk­lar asansör firması tarafından giderilmesi gerekmektedir.

 

• ASANSÖRDEKİ MÜHÜRÜ KIRDIK NE OLUR?

24.06.2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ne göre aykırı hareket eden bina sorumlusuna veya kat maliklerine 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

 

 

• BİNA SORUMLUSU(YÖNETİCİ) KİMDİR? SORUMLULUKLARI NELERDİR? BİNA SORUMLUSU(YÖNETİCİ) YOK İSE KAT MALİKLERİNİN SORUMLULUĞU VAR MIDIR?

23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda değişiklik yapılmıştır. Şöyle ki;

“Madde 80. 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Buna göre;

“l) Ana gayrimenkulde bulunan asansörlerin güvenli bir şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin ilgili teknik düzenlemelere uygun şekilde yaptırılması ve bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi.”

“Bu Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımasına rağmen yönetici ataması yapılmayan ana gayrimenkulde, birinci fıkrada sayılan işlerin yaptırılmasından kat malikleri müştereken sorumludur.” olarak değiştirilmiştir. Kısaca, binada yöneticisi yoksa tüm kat malikleri müştereken sorumlu olarak tanımlanmıştır.

Bina sorumlusu: Asansö­rün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkilisi olarak tanımlanmıştır.

 

 

İletişim

Mebusevleri Mah. Ayten Sok. No:39/1

Çankaya / ANKARA  - PK:06580 

Tel      : 0312 222 76 30

Fax     : 0312 215 98 26

E-mail : info@asansorkontrol.com

sss